Дари

СТАНИ ДАРИТЕЛ

За да осигурим безопасната дейност на доброволците и да продължим с
нашата хуманна дейност се нуждаем от подходящо оборудване,
екипировка и подготовка.

Нашата сметка е както следва:

Токуда банк:

IBAN: BG57CREX92601056322901

SWIFT CODE: CREXBGSF

Currency: BGN