Покана за Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „БУЛСАР кдп Никифор Герчев”

Покана

За провеждане на редовно годишно отчетно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „БУЛСАР кдп Никифор Герчев”, Булстат 103660050

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „БУЛСАР кдп Никифор Герчев” Булстат 103660050,  със  седалище  и  адрес  на  управление: Варненска област, Община Варна, гр. Варна, ул. “Крали Марко“ № 15 със свое Решение от 20.01.2023 г. свиква редовно Общото годишно отчетно събрание на Сдружението, което ще се проведе  на 23.02.2023 г., от 16:00 ч., в гр.Варна, ул.“Генерал Столетов“ № 3 в Клуба на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва при следния Дневен ред:

1. Доклад на контрольора за легитимността на събранието;
2. Приемане на доклада за дейността на Сдружението, финансовия отчет за 2022 и освобождаване на членовете на УС от длъжност и отговорност;
3. Приемане на Програма за 2023 година;
4. Предложение за промяна на Устава на Сдружението във връзка с годишните вноски;
5. Други.

При липса на кворум на основание на чл. 27. От ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 1700 на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да се явят.

Писмените материали ще бъдат на разположение за запознаване в седалището на Сдружението.

Поканват се да присъстват всички членове на СНЦ „БУЛСАР кдп Никифор Герчев“

(При невъзможност за присъствие да се предостави пълномощно по приложения образец)

Управителен съвет на СНЦ „БУЛСАР кдп Никифор Герчев“

23.01.2023г.
Гр. Варна

 

Пълномощно

При невъзможност за присъствие да се предостави пълномощно по приложения образец.